Verksamhetsområde

Socialrätt

Socialrätten syftar till att tillgodose olika sociala behov med hjälp av samhälleliga medel.
Oftast gör sig socialrätten gällande i fråga om olika former av vårdinsatser, stödinsatser och omhändertaganden.

Det kan gälla:

  • Ungas behov av omhändertagande
  • Missbrukares behov av omhändertagande
  • Behov av psykiatrisk vård
  • Behov av rättspsykiatrisk vård
  • Stöd och service för funktionshindrade


Den lagstiftning som huvudsakligen tillämpas är:

LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LPT – Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LRV – Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 

LSS – Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade


Vi företräder människor i domstol i ärenden som rör dessa frågor.

Domstolen förordnar ett offentligt biträde som ska tillvarata sin klients intressen och ge råd och stöd under processen. Ett offentligt biträde är en kostnadsfri juridisk hjälp för klienten.

Våra verksamhetsområden