Rättshjälp och rättsskydd

Om en tvist anhängiggörs vid domstol har du ofta rätt till rättsskydd eller rättshjälp för att finansiera ombudskostnader m.m. Vi hjälper dig att utreda möjligheterna att ianspråkta ditt rättsskydd alternativt ansöka om rättshjälp.


Rättsskydd

I första hand utreds möjligheten att ianspråkta ditt rättsskydd för finansiering av rättegångskostnader för tvist vid domstolen. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hemförsäkringen. Om förutsättningarna i hemförsäkringens villkor är uppfyllda kan rättegångskostnaderna finansieras av försäkringsbolaget.

Villkoren för rättsskydd kan skilja sig från ett försäkringsbolag till ett annat. Exempelvis kan storleken på självrisken variera. Vi hjälper dig att ta reda på vilka förutsättningar du har att få rättsskydd och att ianspråkta rättsskyddet vid tvist.


Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som under vissa förutsättningar finansierar dina rättegångskostnader för tvist om du inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Den timmen får du bekosta själv.

Vidare förutsättning för att beviljas rättshjälp är att den beräknade årsinkomsten sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr. Bidrar den rättssökande till underhållet av barn ska den beräknade årsinkomsten minskas med 15 000 kr för varje barn, dock högst 75 000 kr.

Det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnader i angelägenheten. Värdet om det som är tvistigt får inte understiga ett halvt prisbasbelopp.

Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som utifrån din ekonomiska förmåga baserat på årsinkomst bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten.

Om du förlorar ett mål i domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälpen beviljas av domstol om målet redan handläggs av domstol när du söker rättshjälp. I andra fall beslutar rätthjälpsmyndigheten om rättshjälp.