Generella villkor

Allmänna villkor för Advokatfirman Petra Kumlin AB (uppdaterad januari 2022)

Följande villkor tillämpas för uppdrag som utförs av Advokatfirman Petra Kumlin AB, org. nr. 559011-2057, för klients räkning, om inte annat följer av lag eller särskilt avtal. När klient anlitar advokatfirman anses klienten ha accepterat dessa villkor.


Arvoden och utlägg

Timarvode för privatpersoner respektive företag varierar med uppdraget. Arvoden för privatpersoner anges inklusive mervärdeskatt och för företag exklusive mervärdeskatt.

Har du som privatperson rätt till rättshjälp följer arvodet enligt lag rådande rättshjälpstaxa som innevarande år 2022 är 1 802,50 kr per timme varav 360,50 kr utgör moms. För tidsspilan debiteras 1 650 kr varav 330 kr avser moms.

Vi hjälper dig att i första hand utreda möjligheten till rättsskydd alternativt ansöka om rättshjälp.


Fakturering

Advokatfirman fakturerar löpande kalendermånadsvis. På begäran tillhandahåller advokatfirman regelbundet information om upparbetat arvode. Om inte annat avtalats förfaller advokatfirmans fakturering till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (1975:635).

Utöver arvode debiterar advokatfirman ersättning för nödvändiga utlägg och skäliga kostnader som t.ex. registreringsavgifter, undersöknings- och ansökningskostnader, kostnad för andra rådgivare och sakkunniga, bud- och resekostnader, kopiering och telefon m.m.

Tidsåtgång av vidtagna åtgärder och specificerade utlägg antecknas löpande i arbetsredogörelse vilket medföljer fakturan.


Konsumenttvistnämnd

Advokatfundets konsumenttvistnämnd är en alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som konsument riktar mot en advokat eller en advokatfirma. mer information med detta finns att ta del av på Sveriges advokatsamfunds hemsida.


Rådgivning

Advokatfirmans rådgivning baseras på de omständigheter och information om fakta som klienten lämnar samt de önskemål och instruktioner som klienten ger. Advokatfirman har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

Advokatfirmans rådgivning omfattar inte skattekonsekvenser som specifikt uppdrag kan medföra. Advokatfirman tillhandahåller inte heller ekonomisk eller redovisningsrådgivning och inte heller affärsmässiga rekommendationer om viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte.

Advokatfirman lämnar endast råd om rättsläget inom riket och ger inte råd om rättsläget inom någon annan jurisdiktion.


Ansvarsförsäkring

Advokatfirman har tecknat ansvarsförsäkring via Sveriges Advokatsamfund.


Aktuellt om GDPR – den nya Dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är den nya Dataskyddsordningen som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL)

Det är viktigt för oss på Advokatfirman Petra Kumlin AB att du som klient känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig, som namn och kontakt-uppgifter, men även information om tvist, rådgivning, mål eller ärende.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Advokatfirman och dess medarbetare är underställd tystnadsplikt enligt Rättegångsbalken B 8 kap 4 §.  Utöver vad strikta regler lyder advokatfirman under Advokatsamfundets rigorösa och omfattande regler om god advokatsed som bl a omfattar extremt högt ställda krav på medarbetare anställd på advokatfirma om sekretess och konfidentiella regler i förhållande till klient.


Personuppgifterna behövs för jävskontroll

Advokat eller anställd jurist på advokatfirman är skyldig att i samband med nytt klientuppdrag kontrollera mot befintligt klientregister att inte något slag av intressekonflikt föreligger. För att kunna göra detta behöver vi spara dina personuppgifter.


Arkivering av handlingar

En advokat är skyldig att i original eller kopia arkivera de handlingar som ansamlats under utförande av ett uppdrag. Arkivering skall ske under 10 år eller längre tid som uppdragets natur påkallar. Handlingar, andra än klienten tillhöriga originalhandlingar, får arkiveras i form av fotografiska eller elektroniska kopior.


Rätt att ta del av handlingar

Den nya lagen innebär att du som klient har vissa rättigheter. Du har bland annat rätt att kostnadsfritt en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas.


Kommunikation

Advokatfirman kommunicerar med klienter och andra berörda huvudsakligen genom e-post och ordinär post. Detta kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatfirman påtar sig inget ansvar för dessa risker.

För det fall annan kommunikationsform föredras uppmanas klienten att uppmärksamma advokatfirman på detta för att överenskommelse om annat kommunikationssätt ska kunna träffas.


Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsmaterial som advokatfirman genererar under ett uppdrag tillhör advokatfirman. Klienten har rätt att använda advokatfirmans arbetsmaterial för de ändamål för vilka de tagits fram.