Samhällets ansvar

Samhället har ett ansvar att hjälpa enskild att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med en enskilde.


Tvångsvård

En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de förutsättningar som anges i LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.


Avgränsning mot annan lagstiftning

Är missbrukaren ung kan i stället LVU tillämpas. Lider missbrukaren av någon psykisk störning kan i stället LPT tillämpas.  Är däremot missbruket att bedöma som det primära och tvångsåtgärder nödvändiga bör LVM i första hand tillämpas. och psykiatrisk vård vara den sista utväg för att klara allvarliga psykiska komplikationer till missbruket.


Rätt till offentligt biträde

I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande underställs rätten skall socialnämnden låta den omhändertagne få del av handlingar i ärendet samt underrätta honom eller hennes om sin rätt att få offentligt biträde. (LVM 16 §).

Våra verksamhetsområden